#

Tournament Videos
MATCHES

Break to Finish | FINAL (MS) | Wonderful White Slam by Fahim Kazi (Mumbai)


FINAL (MS): SET-1 | Fahim Kazi (Mumbai) vs Zaid Ahmed (Mumbai)


FINAL (MS): SET-2 | Fahim Kazi (Mumbai) vs Zaid Ahmed (Mumbai)


FINAL (MS): SET-3 | Fahim Kazi (Mumbai) vs Zaid Ahmed (Mumbai)


FINAL (WS): SET-1 | Kajal Kumari (Mumbai) vs Aisha Khokawala (Mumbai)


FINAL (WS): SET-2 | Kajal Kumari (Mumbai) vs Aisha Khokawala (Mumbai)


FINAL (WS): SET-3 | Kajal Kumari (Mumbai) vs Aisha Khokawala (Mumbai)


Break to Finish | SF-1 (MS) | Wonderful White Slam by Mohd. Ghufran (Mumbai)


SF-1 (MS): SET-1 | Zaid Ahmed (Mumbai) vs Mohd. Ghufran


SF-1 (MS): SET-2 | Zaid Ahmed (Mumbai) vs Mohd. Ghufran


SF-1 (MS): SET-3 | Zaid Ahmed (Mumbai) vs Mohd. Ghufran


SF-2 (MS): SET-1 | Fahim Kazi (Mumbai) vs Prashant More (Mumbai)


SF-2 (MS): SET-2 | Fahim Kazi (Mumbai) vs Prashant More (Mumbai)


QF-1 (MS): SET-1 | Mohd. Ghufran (Mumbai) vs Rajesh Gohil (Thane)


QF-1 (MS): SET-2 | Mohd. Ghufran (Mumbai) vs Rajesh Gohil (Thane)


QF-2 (MS): SET-1 | Zaid Ahmed (Mumbai) vs Sajjad Shaikh (Mumbai)


QF-2 (MS): SET-2 | Zaid Ahmed (Mumbai) vs Sajjad Shaikh (Mumbai)


QF-3 (MS): SET-1 | Fahim Kasi (Mumbai) vs Yogesh Pardeshi (Pune)


QF-3 (MS): SET-2 | Fahim Kasi (Mumbai) vs Yogesh Pardeshi (Pune)


3rd & 4th (MS): SET-1 | Mohd. Ghufran (Mumbai) vs Prashant More (Mumbai)


3rd & 4th (MS): SET-2 | Mohd. Ghufran (Mumbai) vs Prashant More (Mumbai)


3rd & 4th (MS): SET-3 | Mohd. Ghufran (Mumbai) vs Prashant More (Mumbai)


3rd & 4th (WS): SET-1 | Janhavi More (Mumbai) vs Maitreyee Gogate (Ratnagiri)


3rd & 4th (WS): SET-2 | Janhavi More (Mumbai) vs Maitreyee Gogate (Ratnagiri)


5th & 6th (MS): SET-1 | Sajjad Shaikh (Mumbai-Sub) vs Yogesh Pardeshi (Pune)


5th & 6th (MS): SET-2 | Sajjad Shaikh (Mumbai-Sub) vs Yogesh Pardeshi (Pune)


Play Off (MS): SET-1 | Sajjad Shaikh (Mumbai-Sub) vs Rajesh Gohil (Thane)


Play Off (MS): SET-2 | Sajjad Shaikh (Mumbai-Sub) vs Rajesh Gohil (Thane)


RM-308 (MS): SET-1 | Prashant More (Mumbai) vs Abhishek Chavan (Ratnagiri)


RM-308 (MS): SET-2 | Prashant More (Mumbai) vs Abhishek Chavan (Ratnagiri)


RM-305 (MS): SET-1 | Fahim Kazi (Mumbai) vs Vikas Dharia (Mumbai)


RM-305 (MS): SET-2 | Fahim Kazi (Mumbai) vs Vikas Dharia (Mumbai)


RM-305 (MS): SET-3 | Fahim Kazi (Mumbai) vs Vikas Dharia (Mumbai)


RM-303 (MS): SET-1 | Zaid Ahmed (Mubai) vs Sandeep Deorukhkar (Mumbai)


RM-303 (MS): SET-2 | Zaid Ahmed (Mubai) vs Sandeep Deorukhkar (Mumbai)


RM-301 (MS) | Wonderful White Slam by Mohd. Ghufran (Mumbai)


RM-301 (MS): SET-1 | Mohd. Ghufran (Mumbai) vs Rahul Solanki (Mumbai)


RM-301 (MS): SET-2 | Mohd. Ghufran (Mumbai) vs Rahul Solanki (Mumbai)


RM-301 (MS): SET-3 | Mohd. Ghufran (Mumbai) vs Rahul Solanki (Mumbai)


RM-285 (MS): SET-1 | Mohd. Ghufran (Mumbai) vs Aktar Shaikh (Kolhapur)


RM-285 (MS): SET-2 | Mohd. Ghufran (Mumbai) vs Aktar Shaikh (Kolhapur)


RM-280 (MS) | Beautiful Black Slam by Amol Sawardekar (Mumbai)


RM-280 (MS): SET-1 | Amol Sawardekar (Mumbai) vs (Mumbai)


RM-280 (MS): SET-2 | Amol Sawardekar (Mumbai) vs (Mumbai)
Highlights / Invitation

HIGHTLIGHTS:: 6th Mandpeshwar Civic Federation State Ranking Carrom Tournament 2019-20


INVITATION:: 6th Mandpeshwar Civic Federation State Ranking Carrom Tournament 2019-20


LIVE STREAMED MATCHES

LIVE Streamed: FINAL (MS) | Fahim Kazi (Mumbai) Vs Zaid Ahmed (Mumbai)


LIVE Streamed: FINAL(WS) | Kajal Kumari (Mumbai) vs Aisha Khokawala (Mumbai)


LIVE Streamed: SF-1 | Zaid Ahmed (Mumbai) vs Mohd. Ghufran (Mumbai)


LIVE Streamed: QF-4 | Prashant More (Mumbai) vs Amol Sawardekar (Mumbai)


LIVE Streamed: RM-308 | Prashant More (Mumbai) vs Abhishek Chavan (Ratnagiri)


LIVE Streamed: RM-300 | Prashant More (Mumbai) vs Omkar Netke (Mumbai)


LIVE Streamed: RM-275 | Anant Gayatri (Mumbai) vs Varun Gosavi (Thane)


LIVE Streamed: RM-262 | Shabbir Khan (Mumbai-Sub) vs Manu Baria (Mumbai)


LIVE Streamed: RM-245 | Sameer Ansari (Thane) vs Rahim Khan (Pune)


LIVE Streamed: RM-221 | Vikas Dharia (Mumbai) vs Kamlesh Rathod (Mumbai)


LIVE Streamed: RM-205 | Zaid Ahmed (Mumbai) vs Dattatrey Kaxam (Palghar)


LIVE Streamed: RM-204 | Rajesh Gohil (Mumbai) vs Sambhaji Shingte