Home : Maharashtra Carrom Association
Menu
Close

Maharashtra Carrom Association
Copyright ©Maharashtra Carrom Association,         All Rights Reserved

National Umpires from MAHARASHTRA:


Prakash Rele
Late Prakash Rele
Mumbai - 1971
Jayant Pathare
Jayant Pathare
Mumbai - 1972

Avinash Tilak
Avinash Tilak
Thane - 1986
Shrikant Pitale
Shrikant Pitale
Mumbai

Late - Suresh Tambe
Late - Suresh Tambe
Mumbai
Satish Chavan
Satish Chavan
Mumbai - 1986

Suresh Shetye
Suresh Shetye
Mumbai - 1977
Jayant Latkar
Jayant Latkar
Akola - 1997

Saiprakash Kanitkar
Saiprakash Kanitkar
Ratnagiri - 2003
Sachin Bandarkar
Sachin Bandarkar
Ratnagiri - 2004

Dattatray Salagare
Dattatray Salagare
Pune - 2008
Anand Vaidya
Anand Vaidya
Thane - 2012

Arvind Narkar
Arvind Narkar
Mumbai - 2012
Ramansaneyulu Padgil
Ramansaneyulu Padgil
Pune - 2012

V.Nagrajan
V.Nagarajan
Mandar Kasare
Mandar Kasare
Mumbai - 2018

Suryakant Patil
Suryakant Patil
Kolhapur - 2018
Prajakta Narayankar
Prajakta Narayankar
Mumbai-Sub - 2018

Yogesh Phansalkar
Yogesh Phansalkar
Sindhudurg - 2018
Vivek Desai
Vivek Desai
Ratnagiri - 2018

Mahesh Bodas
Mahesh Bodas
Mumbai - 2018
Amol Shinde
Amol Shinde
Mumbai - 2018

Vijay Sherla
Vijay Sherla
Mumbai - 2018
Sameer Bendre
Sameer Bendre
Thane - 2018

Rahul Barve
Rahul Barve
Ratnagiri - 2018
Madhukar Pednekar
Madhukar Pednekar
Sindhudurg - 2018