#

National Umpires

National Umpires

Prakash Rele
Late Prakash Rele
Mumbai - 1971
Jayant Pathare
Jayant Pathare
Mumbai - 1972
Late Shrikant Pitale
Late Shrikant Pitale
Mumbai
Late - Suresh Tambe
Late - Suresh Tambe
Mumbai
Suresh Shetye
Suresh Shetye
Mumbai - 1977
Avinash Tilak
Avinash Tilak
Thane - 1986
Satish Chavan
Satish Chavan
Mumbai - 1986
V.Nagrajan
V.Nagarajan
Mumbai - 1986
V.M. Rajwade
V.M. Rajwade
Mumbai - 1987
Jayant Latkar
Jayant Latkar
Akola - 1997
Saiprakash Kanitkar
Saiprakash Kanitkar
Ratnagiri - 2003
Sachin Bandarkar
Sachin Bandarkar
Ratnagiri - 2004
Dattatray Salagare
Dattatray Salagare
Pune - 2008
Anand Vaidya
Anand Vaidya
Thane - 2012
Arvind Narkar
Arvind Narkar
Mumbai - 2012
Mandar Kasare
Mandar Kasare
Mumbai - 2018
Suryakant Patil
Suryakant Patil
Kolhapur - 2018
Yogesh Phansalkar
Yogesh Phansalkar
Sindhudurg - 2018
Prajakta Narayankar
Prajakta Narayankar
Mumbai-Sub - 2018
Vivek Desai
Vivek Desai
Ratnagiri - 2018
Amol Shinde
Amol Shinde
Mumbai - 2018
Vijay Sherla
Vijay Sherla
Mumbai - 2018
Rahul Barve
Rahul Barve
Ratnagiri - 2018
Sameer Bendre
Sameer Bendre
Thane - 2018
Mahesh Bodas
Mahesh Bodas
Mumbai - 2018
Madhukar Pednekar
Madhukar Pednekar
Sindhudurg - 2018