#

Tournament Videos
MATCHES

FINAL (MS) | SET-1 | Prashant More (Mumbai) vs Sajjad Shaikh (Mumbai)


FINAL (MS) | SET-2 | Prashant More (Mumbai) vs Sajjad Shaikh (Mumbai)


Break to Finish | SF-1 (MS) | Wonderful White Slam by Prashant More (Mumbai)


SF-1(MS) | Prashant More (Mumbai) vs Yogesh Pardeshi (Pune)


LSF-2 (MS) | Sajjad Shaikh (Mumbai-Sub) vs Vikas Dharia (Mumbai)


QF-1 (MS) | Prashant More (Mumbai) vs Wajid Pasha (Nanded)


QF-2 (MS) | Prashant More (Mumbai) vs Wajid Pasha (Nanded)


QF-3 (MS) | Sajjad Shaikh (Mumbai-Sub) vs Vikas Dharia (Mumbai)


3rd & 4th Place (MS) | SET-1 | Vikas Dharia (Mumbai) vs Yogesh Pardeshi (Pune)


3rd & 4th Place (MS) | SET-2 | Vikas Dharia (Mumbai) vs Yogesh Pardeshi (Pune)


3rd & 4th Place (MS) | SET-3 | Vikas Dharia (Mumbai) vs Yogesh Pardeshi (Pune)


5th & 6th Place (MS) | Zaid Ahmed (Mumbai) vs Rajesh Gohil (Thane)


Play Off (MS) | Rajesh Gohil (Thane) vs Wajid Pasha (Nanded)


Play Off (MS) | Zaid Ahmed (Mumbai) vs Prakash Gaikwad (Pune)


Break to Finish | PQ:232 (MS) | Wonderful White Slam by Mohd. Ghufran (Mumbai)


PQ: 232 (MS) | Vikas Dharia (Mumbai) vs Mohd. Ghufran (Mumbai)


Break to Finish | PQ:229 (MS) | Wonderful White Slam by Zaid Ahmed (Mumbai)


PQ: 229 (MS) | Zaid Ahmed (Mumbai) vs Sagar Waghmare (Pune)


PQ: 228 (MS) | Rajesh Gohil (Thane) vs Rahim Khan (Pune)


PQ: 227 (MS) | Yogesh Pardeshi (Pune) vs Anil Mundhe (Pune)


PQ: 220 (MS) | Deepak Maru (Mumbai) vs Ajay Jadhav (Pune)


PQ: 213 (MS) | Yogesh Pardeshi (Pune) vs Siddhant Wadwalkar (Mumbai))
Highlights / Invitation

HIGHTLIGHTS: Late Tukaram Bhapkar Pratishthan Maharashtra State Ranking Carrom Tournament 2019-20


INVITATION: Late Tukaram Bhapkar Pratishthan Maharashtra State Ranking Carrom Tournament 2019-20


LIVE STREAMED MATCHES

LIVE Streamed: FINAL (MS) | Prashant More (Mumbai) vs Sajjad Shaikh (Mumbai-Sub)


LIVE Streamed: SF-1 (MS) | Prashant More (Mumbai) vs Yogesh Pardeshi (Pune)


LIVE Streamed: SF-2 (MS) | Sajjad Shaikh (Mumbai) vs Vikas Dharia (Mumbai)


LIVE Streamed: QF-4 | Vikas Dharia (Mumbai) vs Prakash Gaikwad (Mumbai)


LIVE Streamed: PQ | Yogesh Pardeshi (Pune) vs Anil Mundhe (Pune)


LIVE Streamed: 4th Round | Zaid Ahmed (Mumbai) vs Girish Tambe (Mumbai)


LIVE Streamed: 3rd Round | Faizal Shaikh (Pune) vs Salman Khan (Mumbai)