#

International Umpires

International Umpires from MAHARASHTRA

Janardhan V. Sangam
Late-Janardhan V.Sangam

Mumbai - 1996
Vilas Sahasrabuddhe
Vilas Sahasrabuddhe

Pune - 1996
Late - Shrikant Kulkarni (National Referee)
Late - Shrikant Kulkarni
(National Referee)
Ratnagiri - 2004
Avinash Virkar
Avinash Virkar
Mumbai - 2004
Sanjay Nadkarni
Sanjay Nadkarni
Pune - 2004
Parvinder Singh Grover
Parvinder Singh Grover
Mumbai - 2004
Ajit Sawant (National Referee)
Ajit Sawant
(National Referee)
Mumbai - 2004
Khushru C. Cooper
Khushru C. Cooper

Mumbai - 2004
Ketan S. Chikhale (National Referee)
Ketan S. Chikhale
(National Referee)
Mumbai - 2013
Ramesh Chavan
Ramesh Chavan

Mumbai - 2013
Suhas Karbhari
Suhas Karbhari

Mumbai - 2013
Ashish Bagkar (National Referee)
Ashish Bagkar
(National Referee)
Mumbai - 2013
Ramansaneyulu Padgil
Ramansaneyulu Padgil
Pune - 2022