Home : Maharashtra Carrom Association
Menu
Close

Maharashtra Carrom Association
Copyright ©Maharashtra Carrom Association,         All Rights Reserved

International Umpires from MAHARASHTRA:


Janardhan V. Sangam
Late - Janardhan V. Sangam
Mumbai - 1996
Vilas Sahasrabuddhe
Vilas Sahasrabuddhe
Pune - 1996

Late - Shrikant Kulkarni (National Referee)
Late - Shrikant Kulkarni (National Referee)
Ratnagiri - 2004
Avinash Virkar
Avinash Virkar
Mumbai - 2004

Sanjay Nadkarni
Sanjay Nadkarni
Pune - 2004
Pavinder Singh Grover
Pavinder Singh Grover
Mumbai - 2004

Ajit Sawant (National Referee)
Ajit Sawant
(National Referee)
Mumbai - 2004
Khushru C. Cooper
Khushru C. Cooper
Mumbai - 2004

Ketan S. Chikhale (National Referee)
Ketan S. Chikhale
(National Referee)
Mumbai - 2013
Ramesh Chavan
Ramesh Chavan
Mumbai - 2013

Suhas Karbhari
Suhas Karbhari
Raigad - 2013
Ashish Bagkar (National Referee)
Ashish Bagkar
(National Referee)
Sindhudurg - 2013